11 Surat-Surat Pendek di Al-Qur’an yang Mudah Dihafal Arab Latin dan Artinya

11 Surat-Surat Pendek di Al-Qur’an yang Mudah Dihafal Arab Latin dan Artinya – Surat pendek di Al-Qur’an dihafal oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah.

Pada dasarnya tak menjadi masalah jika kamu belum bisa menghafal seluruh surat yang berada di Al-Qur’an, namun sebagai umat muslim yang taat, setidaknya kamu dianjurkan untuk menghafal surat-surat pendeknya.

Surat-Surat Pendek di Al-Qur’an yang Mudah Dihafal

pexels.com/@tayeb-mezahdia

Terutama bagi kamu yang sudah mempunyai anak atau saudara yang masih kecil, sebaiknya ajarkan mereka sedini mungkin untuk dapat menghafal surat pendek dengan mudah.

Bahwasannya surat-surat pendek Al-Qur’an sangat baik diajarkan kepada bagi anak kecil sedini mungkin agar hafalannya kuat dan bisa diamalkan saat sudah besar nanti.

Mengapa Harus Hafal Surat Pendek di Al-Qur’an?

Seperti yang telah diketahui, bahwa Allah SWT menurunkan 114 surat di Al- Qur’an bagi seluruh umat manusia yang berfungsi sebagai pedoman atas kehidupan umat muslim di dunia.

Al-Qur’an sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur’an dipercaya sebagai sumber ilmu karena isinya mencakup tentang segala aspek kehidupan.

Pada zaman dahulu, surat-surat Al-Qur’an ini diturunkan satu persatu, yang mana surat pertamanya adalah surat Al-Alaq yang berisikan tentang anjuran untuk membaca Al-Qur’an.

Ayat pertamanya menyebutkan kalimat “iqra” yang artinya “bacalah” sehingga saat itu Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk membacanya walaupun beliau belum bisa membaca, namun dengan kekuasaan Allah Nabi Muhammad SAW mulai membacanya.

Begitupun dengan umat manusia dimana seorang muslim diwajibkan untuk membaca kitab suci Al-Qur’an secara baik dan benar dan setidaknya menghafal surat pendek di Al-Qur’an yang merupakan bacaan untuk menunaikan ibadah sholat.

Sholat yang merupakan tiang agama, sangat wajib dilakukan bagi seluruh umat islam agar dapat berkomunikasi dengan Allah SWT. Allah menganjurkan sholat 5 waktu untuk membantu seluruh hambanya ketika menghadapi segala permasalahan dunia agar selalu ingat kepada-Nya, bahwa Allah adalah penolong utamanya.

Inilah 11 Surat Pendek di Al-Qur’an yang Wajib Dihafalkan.

Jika kamu sudah paham seberapa pentingnya menghafal surat pendek di Al-Qur’an, sekarang saatnya mengetahui apa saja surat pendek di Al-Qur’an yang mudah dihafalkan, berikut informasinya.

1. Al-Fatihah

Siapa sih umat muslim yang tak mengetahui surat Al-Fatihah? surat yang wajib dibaca saat melaksanakan ibadah sholat. Arti dari surat Al-Fatihah sendiri yakni surat pembuka atau disebut juga sebagai ummul kitab, induknya dari Al-Qur’an.

Mengapa disebut sebagai induk Al-Qur’an? Bahwasannya, Al-Fatihah adalah surat pembuka dan dimulainya Al-Qur’an yang isinya merujuk pada apa yang terkandung didalamnya.

Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekkah sehingga dinamakan sebagai surat Makkiyah, memiliki 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf di dalamnya.
Makna dari surat Al-Fatihah yakni tentang pujian atas kekuasaan Allah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia.

Setiap umat yang mengamalkannya dengan benar maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan yang menimpanya, salah satunya yakni menyembuhkan segala penyakit dan memberikan petunjuk untuk jalan yang lurus.

Berikut adalah bacaan surat beserta artinya:

Surat Al-Fatihah:

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar Rahmanir Rahim, Malikiyaumiddin, Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in, ihdinash shirathal mustaqim, shiratal ladzina an’amta alaihim, ghairil maghdubi ‘alaihim waladdollin.

Artinya:

“Dengan menyebut nama Allah, Dia maha pemurah dan lagi maha penyayang. Segala puji Allah, tuhan dan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang serta penguasa di hari pembalasan. Hanya engkaulah kami menyembah dan hanya engkaulah, kami meminta segala pertolongan. Maka tunjukkan kami untuk jalan lurus yang telah engkau berikan kepada mereka, namun bukan jalan mereka yang dimurkai dan sesat”

2. An-Nas

Surat An-Nas adalah surat pendek di Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah di Mekkah sehingga termasuk dalam surat makkiyah. An-Nas terdiri dari kata “Annas” yang artinya manusia, sehingga maknanya berisi tentang manusia yang meminta perlindungan kepada Allah SWT.

Kamu dapat membacanya saat akan melaksanakan ibadah sholat agar terhindar dari segala godaan terkhususnya syaitan.

Keutamaan dari surat An-Nas ialah dapat menyembuhkan penyakit, terlindungi dari segala hal yang mengancam keselamatan, serta terhindar dari serangan ilmu
hitam.

Berikut adalah bacaan surat An-Nas yang dapat kamu hafalkan dengan mudah.

Surat An-Nas:

Qul a’udzu birabnin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Min syarril waswasil khannas, Allazi yuwaswisufi sudurinnas, Minal jinnati wannas.

Artinya:

Maka Katakanlah “aku berlindung pada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia, dari bisikan kejahatan setan yang bersembunyi yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin serta manusia.”

3. Al-Falaq

Surat pendek di Al-Qur’an berikutnya adalah surat Al-Falaq, yaitu surat ke 113 yang diturunkan sebagai surat Makkiyah. Kata Al-Falaq yang ada pada ayat pertama adalah “waktu subuh” dan memiliki arti yang sama dengan surat An-Nas yakni Allah SWT menganjurkan hambanya agar selalu meminta perlindungan kepada-Nya.

Dengan kekuasaan Allah SWT, maka segala keresahan dan ketakutan yang dirasakan hambanya akan pudar dengan hanya membaca surat Al-Falaq.

Allah merupakan tempat berlindung bagi semua makhluk dari segala macam bentuk kejahatan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya-Nya. Berikut bacaan surat Al-Falaq:

Surat Al-Falaq:

Qul a’uzdu birabbil falaq, Min syarri ma khalaq, wamin syarri gasiqin iza waqab, Wamin syarrin naffasati fil’uqad, Wamin syarri nafasati fil’uqad, Wamin syarrin hasidin idza hasad.

Artinya:

Maka katakanlah, “aku telah berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari adanya kejahatan makhluk-makhluk yang (Allah) ciptakan, dan dari kejahatan malam jika telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan) penyihir yang meniup buhul-buhul (talinya) serta dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki”

4. Al-Ikhlas

Al-Ikhlas adalah surat yang sangat pendek dan mudah dihafalkan bagi siapapun yang ingin menghafalnya. Surat Al-Ikhlas berisikan 4 ayat tentang tauhid yakni keesaan Allah SWT dalam mengabulkan segala permintaan hambanya yang taat.

Keutamaan yang diberikan oleh Allah mengenai surat Al-Ikhlas ini sangatlah mulia, jika kamu mengamalkannya dengan hanya satu kali membaca, maka sama saja seperti membaca sepertiga Al-Qur’an.

Pernyataan tersebut dijelaskan pada sebuah hadis dari Abu Sa’id Al khudri, radhiyallahu ‘anhu, kemudian Rasulullah bersabda “Demi (Allah) jiwak berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Jika kamu membaca surat Al-Ikhlas selepas melaksanakan sholat, maka semuanya akan dipermudah menuju surga. Berikut bacaan surat Al-Ikhlas:

Surat Al-Ikhlas:

Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad

Artinya:

Katakanlah wahai Muhammad, “Dialah Allah yang maha esa. Tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya”

5. Al-Lahab

Al-Lahab merupakan surat pendek di Al-Qur’an yang termasuk dalam surat Makkiyah, surat tersebut berisikan 5 ayat yang termasuk dalam juz 30 surat ke 111. Terdapat cerita menarik dari surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah SWT, yakni bercerita tentang Abu Lahab dan istrinya yang hidup dengan penuh kesengsaraan.

Allah menurunkan surat ini sebagai peringatan kepada semua umat manusia agar menyadari bahwa siksaan dari kekufuran itu nyata, bahkan datang dari keluarga dekat Nabi Muhammad SAW.

Abu Lahab yang merupakan paman dari Rasulullah saat itu menolak untuk masuk ke agama islam sebagaimana Rasulullah mengajurkannya. Berikut bacaan surat Al-Lahab:

Surat Al-Lahab:

Tabbat yadaa abii lahabiwwatab, Maa agnaa an hu maaluhu wa maa kasab,
Sayaslaa naaran zaata lahabb, Wamra’atuh hammalatal hatab, fi jiidihaa hablum mim masad

Artinya:

Binasalah kedua tangan Abu lahab dengan benar-benar binasalah dia! Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang telh diusahakan. Kelak dirinya akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya, yang merupakan pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)

6. An-Nasr

Surat An-Nasr adalah surat ke 110 yang diturunkan di kota Madinah sehingga disebut juga sebagai surat Madaniyyah. An-Nasr diturunkan Allah SWT setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah yang mempunyai arti “pertolongan” Makna dari isi surat An-Nasr, yakni tentang menyampaikan kabar baik dari Allah SWT dan kaum muslimin atas kehendak-Nya yang akan memberikan kemenangan.

Saat itu berlangsung sebuah kejadian dimana kaum muslimin sedang memperjuangkan kota Mekkah agar kaum Quraisy masuk agama islam.

An-Nasr merupakan surat yang sangat pendek yaitu hanya berisikan 3 ayat,
sehingga sangat mudah untuk dihafalkan, berikut bacaan surat An-Nasr dan artinya:

Surat An-Nasr:

Izajaa a nasrullahi walfath, Wara aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaa jaa, Fasabbih bihamdi wabbika wastagfir-h, Innahu kaana tawwaabaa.

Artinya:

Jika telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangannya, dan kau melihat sekumpulan manusia berbondong-bondong masuk agama Allah (islam). Maka bertasbihlah dengan Tuhan kamu dan memohonlah ampun kepada-Nya. Sungguh, ia yang paling maha penerima tobat.

7. Al-Kafirun

Al-Kafirun adalah surat pendek di Al-Qur’an ke 109 yang terdiri dari 6 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah.

Adapun cerita menarik dari surat Al-Kafirun, yakni tentang kaum Quraisy yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW ketika mengajarkan agama islam.

Saat itu kaum Quraisy menjebak lalu mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka, dan jika ajakan tersebut disepakati, maka mereka akan berkompromi untuk menyembah Tuhan kaum muslimin yaitu Allah SWT.

Rasulullah SAW jelas menolak ajakan kaum Quraisy tersebut dengan mengatakan “Aku tak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah”.

Berdasarkan cerita tersebut Allah akhirnya menurunkan surat Al-Kafirun untuk mengajarkan hambanya dalam bersikap toleransi dan berpegang teguh saat memeluk agama islam. Berikut surat Al-Kafirun dan artinya:

Surat Al-Kafirun:

Qul yaa, ayuhal kaafirun, Laa a’budu maa ta’buduun, Walaa antum aa biduna maa a’bud, Walaa ana aabidummaa abattum, Walaa antum aabidunamaa a’bud, Lakum diinukum waliyadin.

Artinya:

Katakanlah Muhammad, “Wahai orang-orang kafir, aku tak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah (Allah), dan aku tak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu tak pernah (juga) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maka untukmu agamamu, dan untukku, adalah agamaku.

8. Al-Kautsar

Al-Kautsar adalah surat Makkiyah yang berada pada urutan ke 108 dalam Al- Qur’an, surat ini ditujukan kepada Rasulullah dan umatnya untuk diberikan sebuah sungai (telaga) di dalam surga.

Jika kamu (seorang muslim) membaca surat Al-Kautsar, maka kamu akan ditambahkan nikmat hidup dan diakhirat kelak.

Nikmat tersebut diberikan kepada Rasulullah berupa keturunan dan telaga Al-Kautsar di surga-Nya.

Dengan membaca surat Al-Kautsar setiap hari, maka hidup kamu akan diberikan kenikmatan, seperti dilancarkan rezekinya, kehidupan keluarga yang bahagia, mendapatkan kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain. Berikut bacaan surat Al- kautsar beserta artinya:

Surat Al-Kautsar:

Inna a tainakal kausar, Fasalilirabika wan har, Innasya niaka huwal abtar.

Artinya:

Sungguh kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah ibadah sholat karena Tuhan-Mu, dan berkurbanla sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri pada-Nya (Allah) Sungguh orang-orang yang membencimu maka ialah yang terputus dari kerahmatan Allah.

9. Al-Maun

Surat pendek di Al-Qur’an selanjutnya yakni Al-Maun, surat yang tergolong dalam surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat dan memiliki arti “barang-barang yang berguna”.

Makna yang terkandung dari surat Al-Maun menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat manusia yang telah mendustakan agama, baik dari perilaku lalai, riya hingga meninggalkan waktu sholat.

Jika kamu membaca surat Al-Maun dalam sholat wajib dan sunahnya, niscaya kamu adalah orang yang Allah terima sholat dan puasanya, maka kamu tak akan dihisab atas apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia.

Sebagai umat muslim disunahkan untuk membaca surat ini agar terlindungi sampai sholat subuh selanjutnya. Berikut bacaan Al-Maun dan artinya:

Surat Al-Maun:

Ara aitallazi, Yukazzibu bid-din, Fa zaalikalazii yadu’ul yatim, Wal aa yahuddu ala ta’amil miskin, Fawailul lil musaliin, Allazina hum’an salatihim saahun, Allazina hum yuraa un, Wa yamna’unal maa un.

Artinya:

Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Maka orang itulah yang menghardik anak-anak yatim, dan tak mendorong atau memberi makan orang miskin. Celakalah orang yang beribadah sholat, jika lalai terhadap sholatnya.

10. Al-Fill

Al-Fill adalah surat ke 105 yang tergolong sebagai surat Makkiyah dan terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fill sendiri mempunyai arti “Gajah”. Bercerita tentang sekelompok kaum Quraisy yang dipimpin oleh penguasa Yaman yakni Abrahah untuk menghancurkan Ka’bah di Mekkah.

Dalam peristiwa tersebut Allah SWT memberikan azab kepada pasukan mereka dengan mengirimkan burung Ababil yang membawa batu panas dari neraka.

Maka binasalah mereka semua beserta gajah yang ditungganginya dan kemudian keluarlah surat Al-Fiil yang menjelaskan kekuasaan Allah terhadap kaum Quraisy yang berniat menghancurkan Ka’bah. Berikut bacaan surat dan arti dari surat Al- Fill:

Surat Al-Fill:

Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi’as habil fil, Alam yaj’al kaidahum fi tadlil, Wa arsala ‘alaihum tairan ababil, Tarmihim bihijaratim min sijjil, Fa ja’alahum ka’asfim ma’kul.

Artinya:

Tidakkah engkau Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhan-Mu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia (Allah) menjadikan tipu serta daya kaum Quraisy itu tersia-sia? dan Dia mengirimkan kepada kaum Quraisy burung yang berbondong-bondong dan melemparkannya batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka semua (kaum Quraisy) dijadikan oleh Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat.

11. Al-Quraisy

Al-Quraisy adalah surat pendek di Al-Qur’an ke 29 yang diturunkan sebagai surat Makkiyah yang berisi 4 ayat. Surat Al-Quraisy menceritakan tentang suku Quraisy sebagai kaum yang besar dan berpengaruh di kota Mekkah.

Pembahasan dari surat ini yaitu mengenai betapa sejahteranya jika kaum muslimin bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut semestinya disyukuri oleh seluruh kaum Quraisy. Berikut bacaan surat Al-Quraisy dan artinya:

Surat Al-Quraisy:

Li ilafi quraisy, Ilafihim rihlatasy syita’I was saif, Falya’budu rabba haazal bait, Allazii at’amahum min ju’iw wa aamanahum min khauf

Artinya:

Dikarenakan kebiasaan sekelompok Quraisy, yang bepergian di musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah menyembahkan Tuhan-mu seperti pemilik rumah yakni itu Ka’bah, yang telah memberi makanan kepada mereka yang dalam keadaan lapar dan mengamankan dari rasa ketakutan.

Itulah 11 Surat pendek di Al-Qur’an yang mudah untuk dihafalkan baik untuk diajarkan ke anak kecil maupun orang dewasa.

Dengan menghafal surat-surat pendek tersebut, insyaAllah kamu akan dirahmati oleh Allah apalagi jika membacanya setiap hari. Semoga pembahasan Mamikos kali ini berguna dan bermanfaat untuk kamu!


Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah