4 Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Bersyukur, Ikhlas, Sedekah, dan Iman

4 Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Bersyukur, Ikhlas, Sedekah, dan Iman – Kultum merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan nasihat-nasihat, dan ilmu-ilmu Allah secara singkat.

Kultum biasanya disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, namun di daerah-daerah, masih banyak kultum yang disampaikan menggunakan bahasa daerah itu sendiri, salah satunya bahasa Jawa.

Apabila kamu sedang mencari inspirasi kultum bahasa Jawa, simak 4 contoh kultum singkat bahasa Jawa tentang bersyukur, ikhlas, sedekah, dan iman.

Apa itu Kultum?

Canva/@rattanakun

Kultum adalah singkatan dari “kuliah tujuh menit”, yang merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang memberikan ceramah atau pengajaran agama Islam selama tujuh menit secara singkat dan padat. 

Biasanya, kultum disampaikan di berbagai tempat, seperti masjid, surau, sekolah, kampus, atau bahkan di lingkungan masyarakat, baik secara formal maupun informal.

Tujuan utama dari kultum adalah untuk memberikan pemahaman dan inspirasi kepada jamaah atau pendengar tentang ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, serta memberikan nasihat dan motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial mereka. 

Kultum juga merupakan salah satu bentuk dakwah yang sederhana namun efektif, karena menyampaikan pesan-pesan agama secara langsung dan singkat.

Dalam kultum, pembicara biasanya memilih topik-topik yang relevan dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari jamaah, seperti akhlak, ibadah, hubungan sosial, kepemimpinan, atau bahkan isu-isu kontemporer. 

Selain itu, kultum juga dapat menjadi platform bagi pembicara untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, atau menyampaikan pelajaran dari kisah-kisah dalam Islam.

Kultum sering kali dijadikan sebagai momen refleksi dan introspeksi diri bagi jamaah, di mana mereka diajak untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mengambil inspirasi untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan format yang singkat namun bermakna, kultum menjadi salah satu sarana penting dalam memperkuat dan memperluas pemahaman agama Islam dalam masyarakat.

Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa

Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Bersyukur

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji lan syukur konjuk dhateng ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, Allah Swt, ingkang tansah paring pitulungan dhumateng kula kaliyan panjenengan, uga sampun paring pangayoman saking tindak tumindak ingkang awon.

Sinten kemawon ingkang antuk hidayah Allah, mboten wonten ingkang saged nyasaraken. Semana ugi sinten kemawon ingkang duraka saking marganipun Gusti Allah, mula mboten bakal wonten ingkang saged paring cahya kajaba Gusti Pangeran.

Para muslimin muslimat wal muslimat, ingkang dipunmulyakaken Gusti Allah,

Sajroning sasi pasa Ramadhan ingkang mulya punika, mangga kula panjenengan ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Swt, uga kedah nambah rasa syukur amergi saged kepanggih Ramadhan.

Sakathahipun berkah saking Allah dhumateng kula panjenengan. Tuladhanipun, ingkang angka satunggal, nikmat ingkang kedah kita syukuri inggih menika dipun paringi umur lan kesehatan sageda menangi sasi Ramadhan.

Ramadhan punika sasi ingkang kebak hidayah, berkah, saha maghfirah saking Gusti Allah SWT. 

“Saka sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah sampun matur: Satemene Ramadhan wis teka marang sira, wulan ingkang kebak berkah, ing sasi Ramadhan, Allah SWT majibake sira padha siyam. Ing sasi punika, lawanging swarga dibuka, dene lawanging neraka ditutup lan setan-setan dicancang. Ing sasi iku ana wengi kang luwih becik tinimbang sewu wulan,” (H.R. An-Nasa’i).

Para muslimin muslimat wal muslimat, rahimakumullah,

Tuladhanipun kanugrahan ingkang kaping kalih ingkang kedah dipun syukuri inggih menika dipunparingi kekiyatan lan kesehatan kangge nindakaken siyam. 

Pasa ramadhan punika ngawujudaken amalan kagem manusa ingkang taqwa. Mula Gusti Allah Swt. wonten ing surat Al-Baqarah ayat 183 paring sabda mekaten:

“He wong-wong kang padha iman, sira diwajibake pasa kaya kang diwajibake marang wong-wong sadurunge sira, supaya sira padha taqwa,”(QS. Al-Baqarah [2]: 183).

Kajaba saka tuladha kalih punika, taksih kathah kanikmatan sanèsipun ingkang kedah dipun syukuri ing wulan Ramadhan, kadosta dipun pangapunten dosa-dosanipun, dipun inggilaken drajadipun, ugi dipun angkat kesarasan rohani lan jasmani.

Kaum muslimin muslimat wal muslimat, rahimakumullah,

Mekaten kultum ingkang saged kula udharaken. Mugi saged mbeta berkah kagem kita sedanten. 

Ugi, mugi Allah SWT. rida dhumateng sedaya amal ingkang kula panjenengan lampahi. Aamin aamin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Ikhlas

Assalamualaikum Wr. Wb.

Wonten pangersamipun bapak ibu jamaah ingkang kula kurmati.

Monggo sesarengan ngonjukaken raos puji syukur ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa, Allah SWT, ingkang sampun paring nikmat iman, islam, hidayah, saha inayahipun saengga wonten wekdal punika kula kaliyan panjenengan saged kempal wonten majelis.

Sholawat ugi salam mugi kalimpahaken dhumaeteng junjungan kula panjenengan sedaya, Rasulullah Muhammad SAW, ingkang tansah kula panjenengan antu-antu syafaatipun fiddini fidduna wal akhiroh

Bapak ibu jamaah sholat ingkang pinaringan rahmatipun Allah, wonten wekdal puniko kula wonten mriki namung badhe ngajak panjenegan sedaya mangga sajroning Ramadhan ingkang barokah punika kita sesarengan ngupayakaken nambahi kuantitas lan kualitas ibadah kula kalawan panjenengan sedaya.

Wiwit saking kuantitas utawi jumlah mangga dipuntambahi. Ibadah ingkang wajib lajeng sageda dipuntamnah kaliyan ibadah sunah-sunahipun, ingkang shalatipun tasih blong, mangga enggal dipuntambal dipunganepi, awit shalat punika saka utawa cagakipun agami Islam. 

Punapa malih kanjeng Nabi sampun ngendikaaken wonten ing hadits shalat punika cagakipun agami kados dene omah utawi dalem, mula menawi cagak omah kala wau kropak mangke omahipun dados remuk.

Berkah Sedulur bangunan omah punika saged risak lan ambrol sami ugi menawi shalat kula panjenengan gotang mangke bangunan agami kula panjenengan bakal rusak luwih-luwih ambrol, milo monggokito bangun ingkang kokoh, lajeng lan sunnah sedekahipun mangga ditambahi mumpung gusti Alloh paring kathah ganjaran wonten wulan niki.

Sak lajengipun mboten namung saking segi jumlah ananging kualitas amal kesaenan injih kula panjenengan tambahi kados ta syiam Ramadhan punika ingkang siyamipun nek wingi-wingi niku namung pasa padaran mboten ngunjuk lan dhahar mawon mangga kula panjenengan tingkataken pasa hawa napsu badan ingkang wujud peningal tutuk, kuping dipun pasani ampun diginaaken kagem perkawis ingkang dipun bendhu gusti Alloh.

Sallajengipun ati kula panjenengan kedah dipunresiki saking hubbudunnya utawi cinta dunia amargi meniko sumber saking rusak lan penyakit hati kados sabdanipun kanjeng nabi tresna donya sumbering cilaka. 

Ampun salah paham nggih, ingkang dipunlarang punika tresna donya. sanes donyanipun ananging raos demene. 

Prelu dimangertosi, saking hubudduya punika muncul rasa sombong, riya, medit, pokil,iri, meri, dengki, hasud, paten patenan, ngrusak pasederekan,ngrisak paseduluran, nglalekkemarang Alloh lan akhirat. 

Pramila mangga kula panjenengan reresik ati saking trsna marang donya kanthi rasa ikhlas lan narima punapa kemawon ingkang sampung dados takdiripun.

Insya Alloh menawi saget mekaten fitrah ingkang kula panjenengan enteni saged kawujud. Ati kula panjenengan dados ati ingkah resik suci kadya bayi ingkang nembe lair.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Sedekah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sedekah iku salah sawijining aspek paling penting ing agama Islam. Ana ing Al-Quran lan Hadits, kula lan panjenengan angsal pitedah kanggo aweh marang sapadha-padha, inggih punika ingkah dipunasmani sedekah 

Sedekah ora banjur minangka tumindak riya, nanging iku wujud kanggo ngarepake ing Allah lan nyedhiyakake manfaat kanggo wong liya. 

Ing basa Jawa, ana sesanti, “Sedekah ora nyuda rejeki” sing artine yaiku, yen kita nglakoni sedekah, rejeki kita ora bakal kurang, malah bakal diberkahi.

Sedekah ora mung kudu ana ing bentuk materi, nanging uga bisa ditemtokake karo waktu, pengetahuan, lan perhatian. 

Nanging, saben kula panjenengan gadhah kemampuan piyambak-piyambak. Kula panjenengan kedah mangerteni yen sedekah ora banjur ngurangi kekayaan kita, nanging malah nyedhiyakake keberkahan lan amal jariyah yen kita ana ing pati.

Ing saka saben sedekah, Allah bakal menehi pahala kang melimpah.Sedekah kudu dianggep minangka bagian saka budaya kita. Nanging, sedekah ora kudu dipaksa, nanging kudu didasari rasa ikhlas lan sabar tumrap liyan.

Ing kasus nyata, sedekah bisa ngasilake solusi kanggo masalah sosial lan kemiskinan. 

Sedekah ora cuma kanggo wong sing duwe, nanging uga kanggo wong sing duwe kekurangan. Kula panjenengan bakal menehi manfaat lan rasa kebahagiaan sing sejati nalika kita bisa menehi sedekah marang wong liya.

Sedekah ora kudu dianggep minangka kewajiban, nanging bisa dianggep minangka anugerah lan kesempatan kanggo nandhangake peran sing aktif ing ngelakoni kasayang lan kasejahteraan sosial. 

Kanthi nindakake sedekah, kula panjenengan uga bakal nampa manfaat kang luwih luwih, kaya nambahi rasa suka dhateng ati lan kersaning Gusti Allah.

Sumangga kula panjenengan kathah-kathah sedekah, sedekah ora mung ngurangi harta, nanging uga njaluk rahmat kanggo kita lan keluarga kita. 

Mugya Allah ngirimi kita pangarep kang apik kanggo menehi sedekah marang wong liya lan menehi kita kemurahan lan karunianipun Allah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Kultum Singkat Bahasa Jawa tentang Iman

Assalamualaikum Wr. Wb.

Iman punika cetha ingkang disebut menawa panjenengan yakin saktemene ana wonten ing batin. 

Kula panjenengan kudu yakin marang Gusti Allah sawise ngerti lan kawruh agami, uga nglakoni wajibipun, tegese kang sami ana ing kasunyatan. 

Gusti Allah iku kang wujud lan makrifat, kang ora bisa dipun lintang, nanging ana ing saben urip. 

Ing sagedhene iman marang Gusti Allah, panjenengan kudu yakin ngembangaken batin marang Gusti kang Murbeng Dumadi.

Kang kaping pindho, iman kudu uga ditujokake marang Rasulullah Muhammad SAW, kang dipun kanthi sebagai panutan utama kanggo umat Islam. 

Rasul punika utusan Allah kang dadi teladan kanggo urip kita marang dunya lan akhirat. 

Kula panjenengan kudu iman marang ajaran-ajaran, sunah-sunah, lan etika-etika sing dianjuraken déning Rosulullah, amarga punika iku jalan menuju Gusti Allah.

Ing atase keputusan kanggo ngembangaken iman marang Gusti Allah lan Nabi Muhammad SAW, kula panjenengan kudu iman marang sumber-sumber ilmu lan kawruh kang sah, kaya Al-Quran lan Hadits. 

Kanthi ngerti sadurunge, kula panjenengan bisa aweh prioritas marang urip kang adil lan rahayu, sing seneng marang Gusti lan nambah saeutama.

Sak durunge, supaya iman kita bisa ngluwihi tantangan lan pangajene, kula lan panjenengan kudu konsisten ngimbangake amal-amal salih lan ngelakoni perintah Gusti Allah lan Rasul.

Mugi ing kultum iki bisa dadi pitulung lan pangarep kang apik kanggo kita kabeh, lan bisa nggawe urip kita kanthi kanthi adil, manut kawruh agama. 

Wassalamulaikum Wr. Wb.

Nah, itulah empat contoh kultum singkat bahasa Jawa tentang bersyukur, ikhlas, sedekah, dan iman yang bisa kamu jadikan referensi. Semoga bermanfaat.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan kultum?

Kultum adalah singkatan dari “kuliah tujuh menit”, yang merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang memberikan ceramah atau pengajaran agama Islam selama tujuh menit secara singkat dan padat. 

Apa tujuan kultum?

Tujuan utama dari kultum adalah untuk memberikan pemahaman dan inspirasi kepada jamaah atau pendengar tentang ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, serta memberikan nasihat dan motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial mereka. 

Apa itu kultum bahasa Jawa?

Kultum bisa dapat disampaikan dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Jawa

Kegiatan apa saja di bulan Ramadhan?

Mengikuti kultum dan ceramah

Kapan kultum diadakan?

Kultum biasa diadakan sehabis shalat Subuh, atau pada akhir shalat Tarawih sebelum shalat Witir


Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah