Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9 dan 12 Singkat

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9 dan 12 Singkat – Semua pertemuan pasti akan berujung pada perpisahan.

Selama menempuh pendidikan di bangku sekolah, satu hal yang paling ditunggu tetapi juga paling ditakuti adalah perpisahan.

Sebab, selain merupakan jalan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan membuat kita lebih dekat dengan cita-cita yang ingin digapai.

Sebuah Momen Perpisahan

unsplash.com/@kanereinholdtsen

Perpisahan sekolah bisa jadi merupakan momen terakhir bagi kita untuk bertemu dengan teman-teman seperjuangan.

Maka dari itu keberadaan pidato perpisahaan pada saat acara kelulusan menjadi sangat penting keberadaannya.

Sebab, mungkin saja pidato tersebut merupakan kenangan terakhir kita dengan teman seangkatan dan para guru di sekolah.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9 Bagian 1

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Kepala SMP Negeri 2 Sumbergempol

Bapak Ibu guru staf sekolah

Para panitia ingkang kula kurmati saha boten kesupen dhumateng para siswa kelas 7 saha 8 saha siswa kelas 9 ingkang kula hormati.

Sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat, taufik saha hidayahipun dhumateng kita sedaya satemah kita saged rawuh ing adicara perpisahan kelas 9 kanthi sehat wal afiat.

Sholawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam dumateng keluarga, sahabatipun ugi kita umatipun. Amin.

Ingkang rumiyin keparenga kula minangka sesulihipun sakin kanca-kanca kelas 7 saha 8 ngaturaken reroncening sambutan ing perpisahan.

Para rawuh ingkang kinurmatan,

Sampun tigang warsa para senior kelas 9 sinau wonten ing pawiyatan menika, mugi-mugi panjenengan saget pikantuk ilmu ingkang migunani saking pendidikan ingkang dipun paringaken dening para guru.

Mugi-mugi sasampunipun lulus saking pawiyatan menika, panjenengan sedaya saged nglajengaken dhateng jenjang ingkang langkung inggil saha saged ndadosaken bangganipun sekolah menika.

Kula minangka wakil saking sedaya siswa kelas 7 nyuwun pangapunten menawi sadangunipun anggen kula matur saha tumindak ingkang boten remen dhumateng panjenengan sedaya.

Kita pamit, mugi-mugi perjuangan kangge nggayuh cita-cita panjenengan saged kasembadan.

Mekaten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten menawi wonten tembung-tembung ingkang kirang remen dhumateng para rawuh sedaya.

Wabillahitaufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9 Bagian 2

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Puji syukur tansah kita konjukaken dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan ugi kasantosan dhumateng kita sedaya, saengga ing dinten punika kita sedaya saged nyawiji raos wonten ing acara pelepasan saha perpisahan siswa kelas 9 SMP…

Mboten kesupen kita aturaken shalawat saha salam dumateng Rasulullah SAW, mugi-mugi sapangatipun dhumateng kita wonten ing dinten akhir.

Bapak Kepala Sekolah saha Bapak/Ibu Guru SMPN 1 Ngunut miwah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, keparenga kula minangka wakilipun siswa kelas 9 ngaturaken sesorah ing kalodhangan menika.

Boten kraos lampahe wektu wis cepet sanget. Kala wingi rasane aku taksih mlebet kelas 7, bisa tepungan klawan kanca anyar, guyon-guyon, guyu-guyu, tepang klawan Bapak-Ibu Guru ingkang boten nate ngraos bosen anggone ndhidhik sarta mulang.

Sepisan mlebet ing sekolah ngriki, mesthinipun nate ndadosaken Bapak lan Ibu Guru bingung pripun carane ndidikit kita supados dados bocah ingkang mandiri sarta saged ngabekti dhumateng tiyang sepuh, agami, bangsa ugi nagara.

Kula minangka sesulihipun saking kanca-kanca kelas 9 badhe ngaturaken raos matur nuwun ingkang tanpa upami kagem para bapak lan ibu guru.

Awit saking sedaya perjuanganipun lan kaekhlasanipun para bapak lan ibu guru ingkang mucal ing sekolahan ngriki, saged dados lantaran anggen kula sakanca pikantuk biji ingkang sae ing Ujian Nasional.

Salajenge kula lan kanca-kanca ugi nyuwun pangapunten menawi sadangunipun sinau wonten ing SMP ngriki kagungan kathah kalepatan, mboten jarang malah ndamel mangkel manahipun para guru.

Kagem kanca-kanca ingkang sampun lulus, sumangga kita nglajengaken pasinaon dhateng SMA utawi sederajat supados saged mujudaken gegayuhanipun.

Ingkang pungkasan kula nyuwun donga pangestu saking Bapak Kepala Sekolah, Bapak saha Ibu Guru, supados kaliyan kanca-kanca sapurnanipun saking pawiyatan ngriki bakal saged njaga arum sekolah ingkang bakal kaukir ing jiwa raga kula salaminya.

Ingkang pungkasan kula nyuwun agunge pangaksawi menawi wonten tembung sarta tumindak kula ingkang kirang mranani dhumateng manahipun panjenengan sedaya,

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9 Bagian 3

Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu guru saha Bapak/Ibu wali murid ingkang kula khurmati, saha para kanca ingkang kula tresnani.

Ingkang sepisan sumangga kita sesarengan ngonjukaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT awit saking kanugrahan lan rohmatipun ing dinten menika kita saged manunggal wonten ing papan menika saperlu ngawontenaken perpisahan.

Wonten ing ngriki kula minangka sesulih saking kanca-kanca kelas 9, badhe ngaturaken agunging panuwun awit saking kersanipun Bapak Kepala Sekolah, guru-guru saha tiyang sepuhipun siswa anggenipun rawuh wonten ing adicara perpisahan menika.

Salajengipun kula badhe ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Kepala Sekolah saha para guru ingkang sampun didik kula langkung saking tigang taun.

Mesthine guru-guru sing wis telung taun nyekolahke kita lan ngembangake potensi kita, asring ngalami kuciwane amarga sikap kita.

Nanging, para guru tetep sabar lan ora kendel anggone ndhidhik, mula sepisan malih kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami.

Ing kalodhangan punika kula ugi nyuwun agunging pangapunten menawi salamine kula sakanca sekolah ing ngriki kathah tumindak utawi pitutur ingkang kirang mranani tumrap penggalihing para guru.

Pramila kula nyuwun agunging pangapunten ing dinten menika. Kawula ugi nyuwun tulung supados adhik-adhik kelas sedaya tansah sregep anggene ngupadi ilmu.

Ingkang pungkasan kula dalah kanca-kanca kelas 9 badhe nyuwun pamit saha nyuwun donga pangestu dhumateng para guru, supados saged nglajengaken dhateng SMA ingkang sampun kapilih.

Kula sakanca janji menawi ing SMA mangke kita bakal sregep sinau kanggo njagi aruming nami sekolah kita.

Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 12

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 12 Bagian 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Kepala SMAN 1 Tulungagung

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu guru SMAN Tulungagung

Semono uga kanca-kanca lan adhik-adhik sing tak tresnani

Ing dinten niki sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT amargi kanthi izin-Nya kita saged nyawiji raos wonten ing adicara perpisahan kelas 12 SMAN…

Kula minangka wakil kelas 12 nyuwun agunging pangapunten awit sedaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi nalika wonten ing SMAN 1 Tulungagung warsa… menika dhumateng Bapak Kepala Sekolah, sedaya guru SMAN 1 Tulungagung, rencang-rencang saha kanca-kanca kelas. .

Senajan sampun bola-bali ndadosaken kalepatan dhumateng para guru ingkang sampun paring piwulang, panjenengan tansah paring bimbingan, paring nasehat saha ndhidhik kanthi sabar.

Pramila sumangga kita aturaken agunging panuwun dhumateng para guru ingkang sampun dados tuntunan saha pembina.

Kanggo para adhik-adhiku sing tak tresnani, terusna perjuanganmu ing sinau lan aja kesusu. Tansah nuladha guru-guru sing wis mucal, ndhidhik lan nuntun sampeyan.

Sedulur-sedulurku, mbok menawa kita ora bisa dadi tuladha sing apik kanggo sampeyan, mula luwih becik tinimbang kita nganti sampeyan bisa nggayuh tujuan.

Mugi-mugi tansah kelingan saben kenangan ingkang sampun kita lewati wonten ing SMAN menika… sakmenika badhe nglajengaken pawiyatan ingkang langkung inggil. Pungkasan, kula matur lan matur nuwun kanthi sanget.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 12 Bagian 2

Sugeng siyang, sugeng karaharjan

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu guru saha Bapak/Ibu guru ingkang kula khurmati satulusing ati, ugi para kanca sakelas sing daktresnani.

Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha pangayomanipun ing enjing menika satemah kita saged nyawiji wonten ing adicara perpisahan kelas 12.

Kula wonten mriki mingaka sesulih saking kanca-kanca kelas 12 pengin ngaturaken raos matur nuwun dhumateng para bapak ugi ibu ingkang kersa rawuh ing adicara perpisahan punika.

Salajengipun kula dalah para kanca kelas 12 ugi badhe ngaturaken agunging panuwun dhumateng bapak kepala sekolah saha bapak-bapak guru ingkang sampun nggulawenthah kula sakanca salamine sekolah lan nyecep kawruh ing SMAN 1 Ngunut ingkang kula tresnani .

Ing perangan sanes kula ugi badhe nyuwun samodraning pangaksami ingkang ageng menawi sadangunipun sekolah ing ngriki kathah tumindak lan tembung kula ingkang kirang mranani

Kagem adhik-adhik kelas ingkang rawuh, mugya saged langkung sregep sinau supados bisa luwih unggul tinimbang kakang lan mbak kelasmu.

Slirane kudu njupuk sing apik saka kita lan mbuwang conto sing ala. Ing kalodhangan punika kula nyuwun donga pangestu dhumateng para guru supados kula lan kanca-kanca saged nglajengaken pawiyatan ingkang inggil lan ugi saged ngrengkuh gegayuhan ingkang dipunkajengaken.

Mekaten ingkang saged kula aturaken ing kalodhangan punika. Nuwun sewu menawi lepat tembung lan tumindak. Matur nuwun.

Penutup

Demikianlah contoh pidato bahasa singkat tentang perpisahan. Semoga artikel ini dapat memudahkanmu dalam menyusun teks pidato dengan tema serupa.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta