Contoh Pidato tentang Perpisahan Kelulusan Sekolah Bahasa Jawa Singkat

Contoh Pidato tentang Perpisahan Kelulusan Sekolah Bahasa Jawa Singkat – Pidato perpisahan sekolah biasanya berisi tentang perasaan haru dan harapan baik tentang masa yang akan datang.

Pidato perpisahan sekolah biasanya berisi tentang perasaan haru dan harapan baik.

Bagi kebanyakan orang, masa sekolah dianggap sebagai masa terbaik, sekaligus masa paling indah dalam hidup.

Kilas Balik Semasa Sekolah

Getty Images/Lincoln Beddoe

Masa sekolah bagi sebagian orang merupakan masa-masa yang paling menyenangkan.

Di masa ini orang-orang dapat merasakan pertemanan yang hangat. Serta harapan serta cita-cita coba diwujudkan dengan belajar giat.

Selain itu, ada pula segelintir orang yang mendapat keberuntungan bertemu dengan cinta pertamanya yang mungkin tidak akan terlupa sampai penghujung usia.

Namun, sebagaimana hukum alam yang berlaku dalam kehidupan manusia. Bahwa semua kebersamaan pasti akan mengalami perpisahan.

Ketika perpisahan terjadi pastilah akan tercipta perasaan sedih. Sebab, yang semula bersama baik dalam keadaan suka maupun duka tidak akan bertemu kembali.

Pada saat perpisahan terjadi, akan ada perwakilan dari siswa untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang ditujukan kepada seluruh warga sekolah. Baik guru maupun staf sekolah beserta adik kelas.

Hal ini menjadi penting dalam menyusun pidato perpisahan sekolah yang padat dan singkat supaya apa yang disampaikan tidak membuat pendengarnya menjadi bosan terhadap isi pidato yang disampaikan.

Berikut beberapa contoh pidato tentang perpisahan sekolah yang menggunakan bahasa Jawa.

Contoh Pidato tentang Perpisahan Kelulusan Sekolah Bahasa Jawa 1

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SD Mirigambar II,

Ingkang kula kurmati Bapak lan Ibu guru saha karyawan SD Mirigambar II,

Ingkang kula kurmati, wali siswa kelas 6 SD Mirigambar II,

Ugi para mitra kula para siswa kelas 6 SD Mirigambar II ingkang kula tresnani.

Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT.

Puji syukur tansah kita aturaken dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan ingkang ageng, saengga ing dinten punika kita sedaya saged nyawiji raos wonten ing acara perpisahan siswa kelas 6 SD Mirigambar II.

Kita ugi mboten kesupen ngaturaken shalawat saha salam dumateng Rasulullah SAW, mugi-mugi tansah pikantuk syafaatipun ing dinten pungkasan benjing.

Bapak Kepala Sekolah saha guru-guru SD Mirigambar II saha para rawuh ingkang ditresnani Allah, keparenga kula Amri minangka wakil saking siswa kelas 6 badhe matur ing kalodhangan menika.

Boten kraos wektu cepet sanget lumampahipun. Kala wingi rasane kula taksih sepisan mlebet ing sekolah punika, rebutan kursi kaliyan kanca-kanca, guyon-guyon, guyu-guyu, tepang kaliyan Bapak ugi Ibu Guru sing boten bosen-bosen anggenipun ndhidhik sarta mulang.

Sedaya lelabuhanipun Bapak lan Ibu Guru boten bakal saged kula lalekaken ngantos kapan mawon.

Kula taksih kemutan kanthi cetha kados pundi murid-murid ing SD Mirigambar II dugi kanthi dikancani tiyang sepuhipun, nangis-nangis amargi pengin dikancani, malah wonten ingkang dirantos dumugi kelas purna.

Ananging kanthi kesabaran ugi lumampahipun wekdal kula dalah kanca-kanca saged tuwuh dados murid ingkang mandhiri. Saengga boten dikancani malih rikala sinau wonten ing salebeting kelas.

Matur nuwun sanget dumateng Bapak saha Ibu guru SD Mirigambar II ingkang sampun mulang kula dalah kanca-kanca ingkang saderenge wuta aksara ngantos saniki saged maca sawernanipun tulisan dalah saged wasis itung-itungan.

Kula ngrumaosi bilih tanpa lelabuhanipun para bapak tuwin ibu guru SD Mirigambar II, dumugi wekdal niki kula dalah kanca-kanca mesthinipun taksih wuta aksara sarta mokal saged ngetang.

Salajengipun kula sacara pribadhi ugi minangka wakiling siswa kelas 6 badhe ngaturaken atur panuwun ingkang tanpa upami amargi saking lelabuhanipun bapak dalah ibu guru saged nglantari kula sakanca lulus saking ujian Nasional.

Pramila sepindah malih keparenga kula minangka wakilipun mitra-mitra kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak saha Ibu Guru minangka pahlawan tanpa tanda jasa.

Kula lan kanca-kanca ugi nyuwun pangapunten menawi sadangunipun wonten ing pawiyatan SD SD Mirigambar II hanggadhahi kathah kalepatan, malah mboten jarang malah damel gela sarta kuciwa manahipun para guru.

Kagem kanca-kanca ingkang sampun lulus, sumangga padha ngudi nglajengake sekolah ing SMP utawa ingkang sababak supados langkung gampil anggenipun mujudaken gegayuhanipun.

Ingkang pungkasan kula nyuwun donga kaliyan restu saking Bapak Kepala Sekolah, Bapak saha Ibu Guru, saha panjenengan sedaya supados sasampunipun lulus saking pawiyatan menika taksih saged mbekta nama sekolah ingkang sae.

Pungkasan kula nyuwun agunging pangaksami menawi wonten tata susila, tata krama, ugi tata susila ingkang kirang mranani dhumateng manah panjenengan sedaya

Wassalamualaikum wr. wb.

Contoh Pidato tentang Perpisahan Kelulusan Sekolah Bahasa Jawa 2

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Sumbergempol,  

Ingkang kula kurmati Bapak lan Ibu guru saha karyawan SMPN 2 Sumbergempol,

Ingkang kula kurmati, wali siswa kelas 9 SMPN 2 Sumbergempol,

Ugi para mitra kula para siswa kelas 9 SMPN 2 Sumbergempol ingkang kula tresnani.

Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT.

Ing dinten ingkang endah punika sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung amargi kanthi izin-Nya kita saged makempal wonten ing adicara perpisahan kelas 9 SMPN 2 Sumbergempol.

Kula minangka sesulih atur saking kelas 9 ngaturaken agunging pangapunten awit sedaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi nalika kula wonten ing SMPN 2 Sumbergempol, dhumateng Bapak Kepala Sekolah, sedaya guru, saha kanca-kanca saha adhik-adhik. sekelas.

Sanadyan sampun wola-wali ndadosaken kalepatan dhumateng para guru ingkang sampun paring piwulang, panjenengan tansah paring bimbingan, paring nasehat saha ndhidhik kanthi sabar.

Pramila sumangga kita ngaturaken agunging panuwun dhumateng para guru ingkang sampun dados pembimbing saha pembina.

Kanggo para juniorku sing tak tresnani, tulung terusna perjuanganmu sinau kanthi temenan sarta tansaha ngurmati marang para guru.

Tansah nulad para guru ingkang sampun paring piwulang, ndhidhik, saha mbimbing sampeyan kabeh.

Sedulur-sedulurku, mbok menawa kita ora bisa dadi tuladha sing apik kanggo sampeyan, mula luwih becik tinimbang kita nganti sampeyan bisa nggayuh tujuan.

Kita bakal tansah kelingan saben kenangan sing wis kita liwati ing SMPN 2 Sumbergempol, saiki kita bakal nerusake menyang pendidikan sing luwih dhuwur.

Pungkasan, kula namung saged ngucapaken matur nuwun kanthi sanget.

Wassalamu’alaikum warrahmatuloh wabarakatuh.

Contoh Pidato tentang Perpisahan Kelulusan Sekolah Bahasa Jawa 3

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Kalidawir,  

Ingkang kula kurmati Bapak lan Ibu guru saha karyawan SMAN 1 Kalidawir,

Ingkang kula kurmati, wali siswa kelas 12 SMAN 1 Kalidawir,

Ugi para mitra kula para siswa kelas 12 SMAN 1 Kalidawir ingkang kula tresnani.

Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT.

Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang sampun paring rahmat saha izinipun kita sedaya saged nyawiji raos wonten ing acara wisuda kelas 12 SMAN 1 Kalidawir.

Ing kalodhangan ingkang bingah punika, kula minangka wakil saking kelas 12 SMAN 1 Kalidawir ngaturaken sugeng tanggap warsa dhumateng rencang-rencang sedaya ingkang sampun rampung ujian akhir saha lulus kanthi kasil kanthi biji ingkang sae.

Mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sedaya sekolah ingkang sampun kasil nglulusaken siswanipun.

Para rawuh ingkang minulya,

Kathah kenangan ingkang sampun kita lampahi nalika 3 taun sinau wonten ing SMAN 1 Kalidawir.

Sampun kathah lelampahan ingkang sampun kita lewati sesarengan, nanging menawi wonten patemon wonten perpisahan. Samenika sampun dumugi kagem kita nglajengaken marginipun gesang piyambak-piyambak.

Ing kalodhangan menika ugi kula minangka wakil saking rencang-rencang ngaturaken agunging panuwun dhumateng para guru ingkang sampun ngorbanaken sedaya wekdal kangge ndhidhik saha mbimbing kita.

Mugi-mugi Allah SWT paring piwales dhumateng sedaya lelabuhanipun para guru. Kula kinten cekap sematen rumiyin atur saking kawula.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penutup

Demikianlah contoh pidato tentang perpisahan kelulusan bahasa Jawa singkat. Semoga artikel contoh pidato tentang perpisahan ini memudahkanmu dalam menyusun teks pidato bahasa Jawa yang baik dan singkat.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta