15 Contoh Teks Geguritan Bahasa Jawa dan Strukturnya yang Baik dan Benar

15 Contoh Teks Geguritan Bahasa Jawa dan Strukturnya yang Baik dan Benar – Dalam bahasa Jawa, puisi Indonesia modern lebih dikenal dengan istilah geguritan.

Geguritan sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka, geguritan merupakan seni atau sastra puisi yang dituliskan dengan bahasa Jawa dan biasanya dibacakan atau dituturkan dengan tembang yang indah.

Simak contoh teks geguritan bahasa Jawa hingga strukturnya di dalam artikel ini.

Berikut Contoh Teks Geguritan Bahasa Jawa dan Strukturnya

pexels.com/@mart-production/

Sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia yang menggunakan bahasa sebagai salah satu medianya.

Di antara banyaknya jenis sastra, puisi adalah salah satu contoh yang paling populer.

Puisi sendiri tak hanya bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, namun puisi juga nyatanya kerap ditulis dalam bahasa Jawa.

Nah, puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa inilah yang disebut dengan geguritan.

Apa
itu Geguritan?

Menurut Waluyo dalam buku Antologi Geguritan, Tresna Lan Kuciwa terbitan PBSD UNS 2019, geguritan adalah bentuk karya sastra yang berisi ungkapan perasaan serta pikiran pengarang melalui daya imajinatifnya dalam bentuk puisi.

Geguritan sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain:

 • Jumlah gatra (baris) tidak tetap;
 • Setiap gatra berisi 8 suku kata;
 • Bunyi pada akhir kata bersuara sama;
 • Dan permulaan geguritan tidak harus diawali dengan kata sun gegurit (aku mengarang).

Struktur
Geguritan

Sama seperti karya sastra lainnya, dalam membuat geguritan juga harus memperhatikan kaidah strukturnya.

Adapun struktur geguritan terbagi menjadi dua, yakni struktur fisik dan struktur batin.

Berikut adalah informasi lengkap terkait struktur geguritan yang perlu kamu ketahui:

1.
Struktur fisik

Struktur
fisik merupakan unsur yang bersifat tampak pada susunan katanya. Struktur fisik
terdiri dari:

 • Diksi: pemilihan kata
  oleh pengarang dalam penulisan geguritan. Mengingat geguritan adalah karya
  sastra yang setiap katanya digunakan untuk mengungkapkan makna-makna tertentu. Untuk
  itu, kata-kata dalam geguritan harus dipilih sebaik mungkin.
 • Pengimajinasian: susunan
  kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan,
  pendengaran, dan perasaan. Pengimajinasian ini bertujuan agar pembaca seakan
  melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami pengarang.
 • Kata konkret: kata-kata
  yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau
  dicium oleh para indera manusia. Kata konkret ini berhubungan dengan kiasan
  atau lambang.
 • Majas: bahasa berkias
  yang dapat menimbulkan konotasi tertentu. Majas menjadikan geguritan terkesan
  prismatis, artinya kaya akan makna.
 • Verifikasi: menyangkut rima, ritme, dan metrum. Di
  mana rima adalah persamaan bunyi pada geguritan, baik di awal, di tengah,
  maupun di akhir setiap baris. Sedangkan, ritme adalah alunan yang terjadi
  karena perulangan kesatuan bunyi. Dan, metrum adalah ukuran irama yang
  ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata di setiap baris.
 • Tipografi: tatanan larik,
  bait, kalimat, kata, dan bunyi untuk menghasilkan bentuk fisik yang mendukung
  isi, rasa, dan suasana dalam geguritan.

2.
Struktur Batin

Struktur batin merupakan unsur pembangun yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata dalam geguritan.

Struktur batin sendiri terdiri dari beberapa kategori, antara lain:

 • Tema: pokok pikiran atau dasar cerita yang diungkapkan pengarang.
 • Nada: berarti gerakan dalam membaca geguritan, seperti, memuji, tersenyum, dan lainnya.
 • Perasaan: sikap pengarang terhadap pokok masalah yang ada dalam geguritannya.
 • Amanat: pesan yang disampaikan penyair ke pembaca.

Contoh
Teks Geguritan Bahasa Jawa

Agar
kamu bisa lebih memahami geguritan bahasa Jawa, di bawah ini Mamikos bagikan
beberapa contohnya yang Mamikos kutip dari berbagai sumber:

Contoh
1

Judul: Pamulangan
Karya: Budhi Setyawan

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah
Jare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju
Nanging

Prakanca
Coba delengen kahanan nyata
Apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata
Pamulangan kang tanpa tuladha

Pamulangan kang kasatan piwulang
Pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
Siji lan siji ana pira?
Jare anut kang duwe kersa

Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
Lali dosa
Kabeh lurung binarung kumalungkung
Pamrih pamuji siji

Pamulangan ora aweh pepadang
Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dokter
Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

Contoh
2

Judul: Anggerku
Karya: Yanik Agus Setyaningsih

Ngger,
Biyung nyuwun ngapura
Ora bisa dadi biyung kang sampurna
Ora bisa nglegakne atimu

Ngger,
Uripku kebak kaluputan
Ngiwa luput, nengen luput
Rumangsaku aku wis manut

Bangun turut karo sing jare winasis
Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputne
Lara atine biyung, ngge
Kepengin crita wae,

Ora enek sing gelem krungu
Apa maneh sambat, mung arep digeguyu
Kabeh wis ora percaya karo biyung
Kabeh ki nyatane ngapusi

Nanging biyung isih tetep percaya, ngger
Mung siji sing ora bakal ngapusi
Gusti Kang Maha Agung

Contoh
3

Judul: Pahlawanku
Karya: Hendra Majid

Pahlawan, sliramu dadi dalan kemerdekaan
Tadak awak ora wedi marang kematian
Nyowomu kanggo pondasine kebebasan
Kanggo rakyat saking cengkramane penindasan

Pahlawan, awan bengi nantang maut
Nglawan misil-misil kang semrawut
Kabeh lawan koe ajak gelut
Ra peduli najan awak podo benjut

Pahlawan, semangatmu koyo geni
Ngobong kabeh pasukane kompeni
Kanggo njaga lemah kang ditresnani
Indonesia merdeka, Indonesia dihormati

Pitulas Agustus taun papat lima
Opo sing diimpekke dadi nyata
Saiki Indonesia wes merdeka

Pahlawan, perjuanganmu ra sia-sia
Indonesia merdeka !!!
Indonesia merdeka!!!
Kabeh mergo perjuanganmu

Contoh
4

Judul: Lintang Panjer Rahina
Karya: Slamet SA

Nalika bumi isih sepi
Lintang panjer rahina wis tangi
Menehi Pepadhang sagung dumadi
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki

Para among tani wis ndalidir mecaki galengan
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya
Para ngulama tumungkul mengestu puja
Para santri wiridan ngaji

Jago kluruk sesautan
Melu tasbeh marang pangeran
Ndonya wis gagat rahina
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa

Contoh
5

Judul: Rumangsaku
Karya: Roewandi

Rumangsaku kabeh uwong mesthi
Kudu ngerti benere dhewe
Amung luput salahe
Kang tumiba janma liya

Padha anggega kersane pribadhi
Ngugung nguja luntaking angkara
Yen kepagol asesanti
Rawe-rawe rantas malang-malang putung

Singa lena nemahi pralaya
Katon wewentahan ujaring kandha
Napsu angedhaton ing ati
Rasul lan malaikat ora kasat mata

Banjur buteng mbregudhul ora ngerti
Anggering tata suba sita lan agama
Nek atine kagol kepantong liyan
Embuh ora ngerti eling

Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati
Ora perduli embuh salahe
Nanging rumangsaku luwih entheng mayang ing ati
Dadi luber ajur mung kadi maruta

Ganjelaning ati kaanggep sesendhon
Tinambahan eling marang
Lajer kang tinandur Gusti
Kanthi mangesthi sesanti aku kabeh kalepotan luput

Contoh
6

Judul:  Tresna
Karya: Erlita Fajrani

Tresna kuwi sepele
Tresna kuwi ya kowe karo aku
Tresnamu kaya surya
Nanging ya kaya samudra

Tresnamu bisa nekakake mega
Nanging saiki tresnamu kaya dahana
Awit aku mbok tinggalna
Langit data peteng

Ora ana candra apa maneh kartika
Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela
Maruta, kandhakna yen aku isih tresna

Contoh
7

Judul: Ibu
Karya: Intan Nukhi Adhiya

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung bisa nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak bakal nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

Contoh
8

Judul: Korupsi
Karya: Dening Kharisma L. W.

Abang putih kajunjung duwur ing langit pratiwi
Wujud getih lan balung para pejuang
Apa kowe isih eling?
Cucur kringet luh kang wis kebacut dadi tumbal
Tumbal marang buwana kanggo kemerdekaan

Saiki apa?
Kowe ngapusi, kowe korupsi
Cangkemmu amba kebak arta|
Raimu gedhek, ora duwe isin
Dijak rembug malah kepara angler

Rakyatmu kuru, kowe lemu
Rakyatmu mlarat, duitmu sak arat-arat
Sing makmur sapa?
Kowe lan kanca-kancamu
Sing tumindak ala marang rakyatmu

Mula, ayo brantas korupsi
Ayo padha gumregah
Mbangun bangsa Indonesia kang sumringah
Bangsa kang apik ing budi lan tutur
Bangsa kang sejahtera lan makmur

Contoh
9

Judul: Merapi
Karya: Puthu Aryana

Merapi
Saka kadohan katon gagah
Asep putih ndedel ing awiyat
Tilas dalan lahar katon cetha
Kena sunare Hyang Bagaskara

Merapi
Saumpama kowe bisa crita
Kabeh kadadean ing tanah Jawa
Wiwit jaman Mataram Kuna
Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

Merapi
Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
Jaman mardika jaman Soekarno
Nganti jaman Soeharto
Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
Merapi dadi saksi

Contoh
10

Judul: Esuk Iki
Karya: Ariesta Widya

Angin pancen sumilir ngrajut awak
Nanging mau bengi hawane nggodha angen
Kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep
Mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu

Woh, woh, medhot rasa gumawang
Lebu sing tumemplek lumahing godhong
Durung owah gambarane

Jago kluruk sesautan ora miyak cahya srengenge
Kaya padatan njalari donya iki tangi
Donya peteng ora kawiyak sunar padhang
Ing bang wetan ngranuhi sesawangan

Kepara saiki krasa kulit anyep
Kesiram angin playon nerak-nerak sak karepe
Isih binareng thathit gumerit nyigar keteg dhadha
Gordhin jendhela mobat-mabit sesalaman

Kleyang-kleyang godhong ing ngarepan
Mudal-mudal gumlethak ngebaki plataran
Godhong blimbing, jambu Bangkok, blimbing wuluh
Mosak-masik ing plataran ora kumanan kentekan semen

Got paving urunan warga gumlesah larahan pasar
Esuk iki kosok balen karo mau bengi
Panas sing sumeblak diwiyak angin adhem mabit
Njalari angin keplantrang miyaki jaman

Sing teka ora kinira miyak donya
Apa iki sasmita lumahing donya kurebing langit
Aweh panyendhu marang manungsa
Esuk lan sore singgeting dina rahina

Wengi nggarit ati miyaki leladi iku wis pinasthi
Aja ngowah-owahi lakuning lintang ing akasa
Iku luwih prayoga

Contoh
11

Judul: Arga Iki
Karya: Siswidiadi Ngesti N

Mataun-taun
Sira ngrusak geger lan awakku
Makaping-kaping
Landhepe bendho lan pacul

Nyigar lemah subur dadi larik-larik tandur
Pokalmu mblandhong sapenak dhengkul…
Lemah ijo wis malih gundhul
Tirta musna ing mangsa ketiga

Ninggal belik nalika paceklik
Jare wadhuk dadi alesan
Ora bakal ana rampunge
Nadyan donya pisan

Denuntal sakabehe
Yoh
Entenana
Yen tekan titi mangsa
Arga iki nagih prasetya

Contoh
12

Judul: Kidung Wengi
Karya: Hadi Pamungkas

Wengi wis lumingsir jero
Cahyane sang candra katon surem
Tumiyung mangulon mapag tekane gagat raina
Kahanan katon tintrim

Mung swarane jangkrik sesahutan ngumbar lelagon
Kala-kala jegoge asu sing mecah wengi
Jalma manungsa wus padha lerem ing pangimpen
Nepsu-nepsu panguripan uwal saka nala

Gumanti impen-impen kang endah mbuntel panjangka urip
Mung kemrosake manuk codhot nrusuk ing pang-pang wit pelem
ngluru woh-wohan nggo ngganjel weteng
Sakwuse sawengi natas ngancani sepining bawana

Swarane jago kluruk padha pamer swara
Minangka pratandha yen bagaskara bakal tumeka
Cahya warna abang rampak-rampak
Pratandha ngjak jalma miwiti makarya

Ngobahake raga
Ngudi rejeki ngluru pangupajiwa
Sakwuse madhep kiblat
Ing tengahing pedhut manjing subuh
Nyeyuwun nugrahaning kang Maha Rat

Contoh
13

Judul: Sendhang Tirta Panggesangan
Karya: S.Wignya Raharja

Kinclong, klimpah-klimpah, kumricik ilining toya
Pating sliri tawes, wader pari dalasan anggang-anggang
Sedaya memuji mring Hyang Widhi
Tanpa sih Paduka Gusti

Dados punapa awak mami?
Widodari kayangan sami lelumban
Tumurun madyaning sendhang
Jamas, reresik tan emut ing wanci

Kamanungsan si Tarub
Segering tirta sendhang dadya panjanging yuswa
Saiba bombong kula nyumurupi
Sesami titahing Gusti anjagi lestari

Punapa boten rumaos
Punapa sampun wuta tyasira
Kutu-kutu walang ataga sami sun cawisi
Kantho lelahanan tanpa nyulihi

Ngantos telas tan nyisa kula legawa
Nanging geneya?
Kori kula kasumpet aspal
Beton, ngantos nduwa margi kula

Kados pundi punika Gusti?
Nyingkur kawula, Gusti …
Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula
Keparenga paring marga

Satemah boten namung kabuncang muspra
Kepara damel kasangsaran dhumateng manungsa
Kula kapang dados sendhang tirta panggesangan

Contoh
14

Judul: Endahe Alam
Karya: Arvie Diah Pratiwi

Yen mandheng alam iki
Pikiran susah dadi endah
Anggugah semangat urip kangge jiwa iki
Ati pun dadi sumringah lan bungah

Yen ndeleng uwit ijo royo-royo
Awujud ciptaan sing kuasa
Lan kesucian sinar surya
Kanggo padhange dunya iki

Puji syukur matur nang Gusti Allah
Marang kaendahan isine ing bumi
Sing kudu dijaga lestariane
Tanpa ngilangake kaendahane

Contoh
15

Judul: Tresnaku-Tresnamu
Karya: Biyung Amie Williams

Rikala kori dakbukak byak
Kaya sinamber gelap lepat
Iki tenan apa ngimpi?
Sliramu jumeneng nyunggi katresnan

Panggah ora owah
Dinodhog rasa jroning dhadha
Meh wae aku kantaka.
Angenku daklarak ing pangumbaran

Telungpuluh loro warsa kepungkur
Kangmas,
Rasa tentrem rinengkuh ing astamu
Edhum nyawang sorot netramu

Aku katrem, aku kasmaran
Engga wektu jumangkah mlaku
Tresnaku-tresnamu dadi rangu
Kelindhes wektu

Daktantang daktanting ora maelu
Sansaya adoh lumayu
Tangeh anggonku bakal ngluru

Kangmas,
Tresnaku tresnamu ginubel wektu
Lawase padha paprentahan Orde Baru
Wis kukut, wis kemput

Nadyan nora bisa nyawiji
Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati
Bakal dakrukti nganti tumekeng janji

Nah, itulah informasi ringkas terkait contoh teks geguritan bahasa Jawa dan strukturnya yang bisa Mamikos bagikan.

Semoga informasi di atas bisa membantu kamu dalam memahami teks geguritan bahasa Jawa ya!

Jika kamu ingin mencari informasi lainnya, kamu bisa kunjungi situs Mamikos dan temukan informasinya di sana.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta