Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Singkat 2 Paragraf Berbagai Legenda

Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Singkat 2 Paragraf Berbagai Legenda –Indonesia kaya akan beragam kisah legenda yang syarat akan nilai-nilai luhur dan penuh dengan makna kehidupan.

Hampir setiap daerah di Indonesia memilik cerita rakyat yang melegenda. Beberapa diantaranya telah berusia ratusan tahun. Namun, cerita-cerita tersebut masih dilestarikan hingga sekarang.

Beberapa alasan yang membuat cerita tersebut lestari adalah karena masyarakat Indonesia ingin mewariskan nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut agar dapat diteladani generasi yang akan datang.

Menulis Sinopsis Cerita

https://bknpdiperjuangan.id/

Supaya cerita tersebut mudah dipahami dapat dilakukan dengan menuliskan sinopsisnya terlebih dahulu.

Dengan membuat sinopsis yang menarik akan membuat orang tergerak hatinya membaca suatu cerita hingga tuntas.

Meski terlihat gampang, tetapi membuat sinopsis bukan perkara gampang yang dapat dipandang remeh begitu saja.

Beberapa hal perlu diperhatikan agar sinopsis yang dibuat dapat menarik perhatian pembaca. Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sinopsis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sinopsis

  • Pahami cerita yang akan dibuat
  • Bacalah berulang-ulang naskah yang akan dibuat
  • Pahamilah alur cerita yang akan dibuat
  • Gunakanlah bahasa yang menarik dan dapat mempengaruhi seseorang
  • Tampilkan sedikit konflik agar pembaca terpancing rasa ingin tahunya.

Dalam masyarakat Jawa ada banyak sekali cerita rakyat yang melegenda. Cerita-cerita ini dapat dihidupkan kembali atau ditulis ulang.

Supaya ceritanya dapat menjadi menarik, salah satu caranya adalah dengan menuliskan sinopsisnya lebih dahulu.

Berbagai Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa

1. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Candi Prambanan

Bandung Bandawasa pengin rabi karo Rara Jonggrang. Nanging Rara Jonggrang njaluk digawekne sewu candhi sing kudu dadi sewengi marang Bandung Bandawasa. Merga saking pengine duwe bojo Rara Jonggrang. Panjaluk kuwi dituruti.

Emane usahane Bandung Bandawasa digagalake Rara Jonggrang. Jalarane Rara Jonggrang ora tresna karo Bandung Bandawasa. Weruh kasunyatan iki ndadekake Bandung Bandawasa nesu lan nyabda Rara Jonggrang dadi candhi.

2. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Ratu Pantai Selatan

Kasulistyan kang diduweni Dewi Kadita ndadekake ibu tirine rumangsa iri. Merga rumangsa kalah ayu. Ibu tirine banjur njaluk tulung marang dhukun supaya nyihir Dewi Kadita.

Gara-gara sihire kuwi ndadekake Dewi Kadita kena penyakit kulit. Merga penyakite, Dewi Kadita diusir saka kerajaane. Dewi Kadita banjur diwenehi ngerti Dewa supaya njegur segara kidul. Sawise njegur penyakite Dewi Kadita mari lan piyambake dadi ratune para lelembut.

3. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Prabu Brawijaya

Konflik kang dumadi ing Majapahit ndadekake Prabu Brawijaya ninggalake krajaane. Prabu Brawijaya kedlarang-dlarang tekan Gunung Lawu.

Prabu Brawijaya merga ngrasa lara ati banjur nyabda yen kabeh keturunane wong sing ngoyak dheweke ora bakal tekan pucuke Gunung Lawu. Sawise ngetokake sabda, sang prabu banjur munggah menyang pucuke gunung lawu lan moksa ing papan kasebut.

4. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa  Candi Dadi

Ana sawijining pangeran kang kesengseng karo sawijining putri ayu. Pangeran kasebut banjur nglamar Sang Putri. Nanging lamaran kasebut ora langsung ditampa. Sang Putri njaluk digawekake candhi cacahe pitu sing sewengi kudu dadi.Saking tresnane Pangeran nyoba nuruti panjaluke Putri.

Mung emane, merga Putri ora tresna dheweke nggagalake usahane Pangeran. Weruh usahane digagalake, Pangeran nesu lan nyadhuk candhi sing kurang sithik wis dadi. Candhi sing wis dadi banjur dijenengi candhi dadi. Dene candhi sing durung dadi banjur diwenehi jeneng candhi wurung.

5. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Prabu Angling Darma

Merga nandang sungkawa sawise ditinggal pati Obong sisihane. Prabu Angling Darma ngumbara tekan Mirigambar. Wektu tekan Mirigambar Prabu Angling Darma weruh putri buta kang lagi mangan daging manungsa.Weruh kahanan kaya ngono, Prabu Angling Darma banjur njarahi putri buta mau.

Putri Buta sing rumangsa mangkel dijarahi banjur Prabu Angling Darma dadi mliwis putih. Putri Buta mau kandha yen Prabu Angling Darma bisa dadi manungsa sauger ana wanita kang gelem dadi sisihane Prabu Angling Darma. Kahanan iki kang ndadekake Prabu Angling Darma mabur tekan Bojonegoro.

6. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Rawa Pening

Ing sawijining dina ana sawijining bocah kang nantang kanca-kancane njabut sada kang ditancepake menyang lemah. Akeh sing nyoba nanging babar pisan ora ana sing kasil.

Si bocah banjur njabut sada mau. Eloke, sawise dibubut tilas sadane ngetokake sumber kang ora ana enteke. Wusanane sumber mau ndadekake desane kebanjiran. Lan papan kasebut saiki sinebut rawa pening.

7. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Danau Toba

Sawijining dina Toba pikantuk iwak kang bisa malih dadi wanita kang ayu banget. Wanita kuwi banjur dirabi Toba kanthi syarat Toba ora kena ngundhat-undhat asal-usule wanita kasebut. Saka anggene rabi karo wanita kasebut Toba duwe anak kang dijenengi Samosir.

Ing sawijining dina Samosir diutus ngirim sega pake. Emane sega kuwi ora diterke ning malah dipangan karo kanca-kancane. Kahanan iki ndadekake Toba muntab lan ngilokake anake. Anake wadul ibune lan sanalika ibune nesu. Sawise kuwi dumadi udan kang ndadekake banjur gedhe. Wusanane desane toba dadi danau kang aran Danau Toba.

8. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Gunung Nglanggeran

Jaman biyen gunung merapi iku dhuwure sundhul langit. Saben dina kethek sing manggon pucuk merapi bandhem-bandheman lintang. Kahanan iki ndadekake mangsa ora pesthi lan mesthi wae gawe nesune para dewa.

Saking nesune karo tumindake para kethek kang bandhem-bandheman lintang iki ndadekake para dewa ngethok gunung merapi. Kethokane gunung merapi dibuwang ngidul parane. Lan saiki kethokane gunung merapi iki sinebut gunung Nglanggeran.

9. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Gunung Tangkuban Perahu

Kepincut karo ayune Dayang Sumbi, Sangkuriang pengin nglamar. Ning dheweke ora ngerti yen Dayang Sumbi iku ibune dhewe. Merga weruh sing nglamar anake dhewe, Dayang Sumbi menehi syarat sing ora gampang yaiku gawe danau lan prau sing kudu dadi sewengi.

Kegawa rasa tresna lan ora ngerti, Sangkuriang nyoba nuruti panjaluke Dayang Sumbi. Nanging usahane Sangkuriang digagalake Dayang Sumbi. Jalaran saking nesune merga usahane gagal. Prau sing meh dadi banjur didugang lan sawise tumiba malih dadi gunung.

10. Contoh Sinopsis Cerita Rakyat Bahasa Jawa Batu Menangis

Biyen ana sawijining ibu kang duwe anak wadon. Si anak tansah diuja karo ibune. apa wae penjaluke tansah dituruti. Senajan wong ora duwe, nanging si ibu tansah ngupaya maneka werna supaya panjaluke anake bisa keturutan.

Merga diuja teruis, panjaluke anake tansaya ora ndalan. Nganti sawijining dina si ibu wis ora bisa nuruti panjaluke anake. Merga nesu panjaluke ora dituruti. Anake ngundamana. Ibuke banjur lara ati lan nyabda anake dadi watu.

Demikianlah beberapa contoh sinopsis bahasa Jawaa yang dapat kamu gunakan untuk referensi dalam belajar. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta