Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 dan Kunci Jawabannya Lengkap

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 dan kunci jawabannya lengkap – Mata pelajaran Bahasa Jawa biasanya masuk ke dalam kelompok muatan lokal.

Bagi kamu yang sedang belajar materi bahasa Jawa untuk menghadapi momen PAT, kamu bisa tenang dulu.

Di sini terdapat contoh soal PAT Bahasa Jawa kelas 5 semester 2 dan kunci jawabannya lengkap yang bisa kamu jadikan bahan belajar.

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2

Canva/@oduaimages

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Pilihan Ganda

Wacanen teks ing ngisor iki kanthi patitis

WAYAH SORE

Srengenge wis meh angslup. Langite isih katon padhang sumilak. 

Bocah-bocah kang dolan ing plataran jembar bawera isih padha suka parisuka. 

Bima sakancane isih playon. Kanca liyane ana sing gedrig, gobag dodor, dhamparan uga ana sing mung ngetutake wedhuse ing suketan.

Ora padha karo kanca-kancane kang katon sumyah gumbira, Sodin wiwit mau mung lungguh ijen. 

Praupane peteng kaya ana bab sing didhelikake. Karepe Surti arep takon, nanging sedhela maneh brebel, mbrebes mili.

Bareng didhedhes, Sodin kandha yen dolanane didhelikake Parmin. Parmin pancen dawa tangane. 

Dituturi ibune bola-bali nanging ora nggugu. Parmin uga pancen kandel kupinge. Yen dielingake kanca-kancane, Parmin malah kandha yen kanca-kancane kuwi pancen tipis lambene.

Tenan, omongane Parmin pancen ngabangake kuping.

Sore kuwi langit kang maune padhang sumilak sangsaya mbleret . Srengenge wis angslup. 

Sing padha dolanan ngringkesi dolanane, banjur bali nyang omahe dhewe-dhewe. 

Sing angon wedhus, padha nggiring wedhuse bali menyang kandhange.

1. Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku ………………………….

a. Wayah Sore
b. Turu Sore
c. Srengenge Wis Angslup
d. Langit Katon Padhang

Jawaban: A. Wayah sore

2. Ora padha karo kanca-kancane kang katon sumyah gumbira. 

Tembung sumyah gumbira kalebu sajroning tembung ………………………………………………..

a. Camboran
b. Entar
c. Saroja
d. Lugas

Jawaban: C. Saroja

3. Tembang macapat kang ngemu guru wilangan lan guru lagu  8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i, yaiku …

a. Pucung
b. Gambuh
c. Mijil
d. Kinanthi

Jawaban: D. Kinanthi

4. Tembang macapat cacahe ana …………………………………………

a. 11
b. 12
c. 13
d. 14

Jawaban: A. 11

5. Layang kabar kang terbit utawa metune saben dina biyasa diarani …………………………..

a. Ariwarti
b. Kalawarti
c. koran
d. Pariwara

Jawaban: A. Ariwarti

6. Pawarta ing Bahasa Indonesia tegese……………………………………………

a. Pidato
b. Peristiwa
c. Artikel
d. Berita

Jawaban: D. Berita

7. Andaran marang liyan ngenani kedadean kang nyata diarani …………………

a. Kabar
b. Kalawarti
c. Fiktif
d. Pawarta

Jawaban: D. Pawarta

8. Festival Dolanan Tradhisional

Jam 6 esuk Bisma lan Rena wis sarapan, dina iki bocah loro budhal luwih esuk.
Bisma lan Rena arep melu festival dolanan tradhisional ing alun-alun kabupaten.
Bisma lomba egrang, Rena meli dhakon lan gobag sodor.
Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku …………………………..

a. Festival Tradhisional
b. Lomba Dolanan
c. Festival Dolanan Tradhisional
d. Perlombaan Tradhisional

Jawaban: C. Festival Dolanan Tradisional

9. Kena apa bocah loro budhal rada esuk?

a. Pidhato
b. Melu Festival
c. Sarapan
d. Ning alun-alun kabupaten

Jawaban: B. Melu Festival

10. Kutha diapit karo bangunan penting iku diarani …………………….

a. Alun-alun
b. Kabupaten
c. Kantor Pulisi
d. Sekolahan SMPN 1

Jawaban: A. Alun-alun

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Isian

11 Tembung loro kang digandheng dadi siji duwe teges anyar diarani tembung … (Camboran)

12 Miturut wacan ing ndhuwur tokoh kang usil/nakal yaiku… (Parmin)

13 Parmin pancen bocah gedhe endhase. Gedhe endhase tegese … (Sombong / Kumalungkung)

14 mijil- Tulisan Aksara Jawa ing sisih unine … (Mijiling)

15 Tembang macapat sing gatrane mung papat yaiku… (Pucung) lan … (Maskumambang)

16 “Bapak pucung rupane anemba gunung. Tan ana kang tresna. Kabeh wong mesthi sengit. Kang kanggonan den lus-elus tinangisan”.

Kang diceritakane tembang pucung ing ndhuwur yaiku … (Wudun / udun)

17 Pawarta kang ditambahi penemune wong diarani … (Artikel)

18 Jenise pawarta miturut isine yaiku … (Pawarta dadakan, pawarta dinan, pawarta carita)

19 Wacan kang nyritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan diarani… (teks narasi)

20 Teks kang nyritakane samubarang kanthi rinci yaiku teks … (Deskripsi)

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Esai

21. Apa kang diarani basa rinengga? Coba jelasna Kathi cetha!

Basa rinengga yaiku basa Jawa kang diendah-endahake, lan ngresepake ati, saengga sing maca bisa ngrasakake rasa.

22. Gawea ukara kanthi tembung “dawa tangane!”

Parmin pancen dawa tangane

23. “Buku gambar” Gaweya teks deskripsi saka tembung kuwi!

Buku gambar kuwi warnane ijo, ing samak ngarep ana gambar Ultramen, banjur ing samak mburi ana gambar Monster musuh Ultramen. Buku gambare duweni ukuran A5, ing njerone ana garis-garis. Ing pojok ngisor sisih kiwa samak ngarep lan mburi ana tulisan Sidu.

24. Critakna kanthi cetha bab ‘Orang Utan’…

Orang Utan kalebu kewan primata asli Indonesia kang manggon ana ing Pulo Kalimantan. Miturut kabar, Orang Utan kahanane mesakake, amerga sansaya suwe cacahe sansaya suda. Perkarane yaiku kegiyatan alas kang ditebangi kanggo butuhe sawit lan kayu-kayu. Orang Utan wujude kebak wulu dawa, uripe ana ing dhuwur wit-witan, lan bisa mikir tur bisa urip kanthi bersosial marang pepadhane Orang Utan

24. Buku gambar duwene pak guru wenane abang. Tulisen nganggo basa Jawa Krama!

Buku gambar kagunganipun pak guru warninipun abrit

25. Ana pira jenise paragraph? Coba sebutna!

  1. Paragraf naratif
  2. Paragraf deskriptif
  3. Paragraf argumentatif
  4. Paragraf ekspositif
  5. Paragraf induktif
  6. Paragraf deduktif
  7. Paragraf persuasif

26. Apa sing diarani pawarta? Coba jlentrehna kanthi gamblang!

Pawarta yaiku bisa diwastani berita. Tulisan utawa karangan kang aweh kabar peristiwa kanthi gamblang lan bisa aweh wangsulan kanggo pitakonan 5 W 1 H.

27. Sebutna jenise pawarta miturut wilayahe!

Pawarta kang dipara miturut wilayahe ing antarane yaiku:

1. Pawarta cetak
Pawarta cetak yaiku pawarta kang disebarake kanthi cara cetak ing media koran utawa majalah.

2. Pawarta Siaran

Pawarta siaran yaiku pawarta kang disebarake nganggo media radio utawa tipi

3. Pawarta Internet
Pawarta internet yaiku pawarta kang disebarake kanthi media internet, wujude bisa arupa blog, website, utawa video, lan bisa uga podcast.

4. Pawarta Lisan
Pawarta lisan yaiku pawarta kang disebarake kanthi tutur tinular utawa lambe marang lambe tanpa ana cetak utawa tulisane.

28. Apa kang diarani teks narasi? Coba jelasna!

Teks narasi yaiku teks kang anjabarake peristiwa kanthi runtut lan urut. Duweni wiwitan lan pungkasan kang tinata

29. Apa tuladhane dolanan tradhisional? Sebutna telu wae!

Dolanan tradisional telu yaiku ing antarane:

Selodoran

Nekeran

Betengan 

30. Ceritakna kedadean anggonmu budhal sekolah saka omah nganti tekan sekolahan! 

Saben mangkat sekolah, aku mlaku dhisik mengalor. Mengko ing sisih wetan aku ngeliwati Bale Desa lan Puskesmas Desa. Aku isih mlaku ngalor meneh nganti ketemu protelon. Saka protelon kuwi aku menggok mlaku ngolon. Lurus terus ngliwati kali loro, yaiku Kali Sadar lan Kali Brantas. Isih lurus meneh aku ketemu prapatan. Saka prapatan mau aku belok mengidul.

Mlaku sithik saka prapatan mau, ing sisih kulon wis tekan sekolahan.


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta