14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Berbagai Topik

14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Berbagai Topik – Menyampaikan pidato bahasa Jawa barangkali menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang, apalagi jika bahasa sehari-hari yang digunakan bukanlah bahasa daerah.

Sebenarnya, kosakata bahasa Jawa sangat bervariasi dan penggunaannya juga disesuaikan dengan objek yang diajak bicara.

Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang contoh pidato bahasa Jawa yang bisa kamu jadikan sebagai acuan, yuk simak hingga selesai ulasan di bawah ini!

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Canva/@mihaela-stoicas-images

Ketika kamu diminta menyampaikan pidato berbahasa Jawa, kamu perlu memperhatikan objek yang dituju sehingga pesan pidato dapat tersampaikan dengan baik.

Berikut ini terdapat beberapa referensi pidato bahasa Jawa dalam berbagai tema. Kamu bisa memilih topik yang cocok untuk disampaikan di acara yang sesuai. Selamat membaca contoh pidato bahasa Jawa.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan

Pidato bahasa Jawa tentang pendidikan biasanya disampaikan ketika acara hari pendidikan nasional atau ketika upacara.

Jika kamu diminta membuat pidato bahasa Jawa bertema pendidikan, kamu bisa memodifikasi konten pidato berikut untuk kemudian disesuaikan dengan tema besar yang akan disampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah Dasar Sukamulya
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas 1 dumugi 6 Sekolah Dasar Sukamulya
Lan rencang-rencang, siswa/siswi Sekolah Dasar Sukamulya ingkang kula tresnani

Mboten wonten ucapan luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat lan karunia iman lan kesehatan Sholawat lan salam ugi katuraken dumateng junjungan kito, Nabi Muhammad SAW ingkang sampun maringi petunjuk dumateng kita sedoyo.

Ing papan menika, kawulo dipun utus dateng rencang-rencang sedanten supados nyampeaken sesorah bab pendidikan kagem mengeti Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei.

Pendidikan menika sangat penting kangge siswa siswi SD Sukamulya khususipun, ugi masyarakat Indonesia umumipun.

Menawi pendidikan mboten kecukupan, urip menika mboten saged tata.

Mula, kito sedaya tansah nguri-uri budaya maca supados pendidikan saged mlaku kanthi lancar. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional merjuangaken pendidikan kagem rakyat Indonesia.

Pendidikan ingkang kadah dipun perjuangaken contonipun budi pekerti lan pendidikan moral.

Siswa siswi SD Sukamulya kados ngangsu kawruh wonten papan sekolah ugi papan panggonan sareng ibu bapak.

Ampun kesupen ngangsu kawruh bab agama amarga ilmu kasebat penting kagem urip ing jaman samenika.

Cekap semanten sesorah pendidikan ingkang saged kula aturaken.

Mugi-mugi wonten manfaatipun Mbok bilih wonten klinta-klintunipun atur kawulo, kawulo nyuwun agunging samudro pangeksami.

Wassalamualaikum wr. wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan

Pidato bahasa Jawa tentang perpisahan seringkali dibuat untuk disampaikan pada acara pelepasan siswa siswi SD hingga SMA.

Biasanya, orang yang menyampaikan pidato diambil dari perwakilan satu angkatan atau sengaja dipilih dari angkatan sebelumnya. Bisa juga pidato perpisahan disampaikan oleh ketua OSIS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA Banyuripan
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SMA Banyuripan

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMA Banyuripan sedaya

Puji syukur katuraken in ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Asih awit ing wekdal meika kita taksih pinaringan kaharjan saengga ing wekdal menika kita saged makempal.

Kula Arini wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan rencang-rencang, saengga kita saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawitan SMA Banyuripan.

Kula lan rencang-rencang naming saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Allah SWT, tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan, lan karentreman, saengga kita saged nggulawenthah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi biji ingkang sae. 

Kula lan rencang-renang ugi nyuwun agenging pangapunten awit asring ndamel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih Bapak Ibu Guru sedaya.

Dhumateng Bapak Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Aamiin..Aamiin…Aamiin.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalilh, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Lingkungan

Menyampaikan pidato bahasa Jawa tentang lingkungan cukup sulit karena kamu perlu menyoroti fenomena sekitar.

Semakin dekat masalah lingkungan yang kamu bawa, maka orang-orang akan mendapatkan pesan yang kamu sampaikan.

Lain halnya jika yang kamu angkat adalah isu lingkungan di luar negeri, maka para pendengar yang tidak mengetahui topiknya akan merasa kesulitan menangkap topik yang dimaksud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Bupati
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu

Ingkang kula tresnani rencang-rencang kampung Pandang

Monggo kita sesarengan njunjungaken puji syukur marang Gusti Allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia, saengga kita saged makempal sesarengan ing papan menika kanti sehat wal afiat.

Ing papan menika, kawulo badhe nyampeaken sesorah bab lingkungan kagem mengeti Hari Lingkungan Sedunia.

Akhir-akhir menika, kita ngraosaken lingkungan ingkang mboten sami kaliyan lingkungan mangsa kita nom.

Minggahipun toya segoro ugi tambahipun panas wonten lingkungan ingkang kasebat pemasana global menika contonipun dampak lingkungan ingkang sampun rusak amargi polah manungsa.

Ingkang nyebabken pemanasan global inggih menika ngagem listrik ingkang luwih, mboten wonten wit-witan ing papan rame, polusi saking motor lan mobil, ugi kahanan hutan ingkang sampun rusak. Mula, ayo kita sedaya padha njaga lingkungan supados saged dinikmati para generasi enom.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalilh, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

Peringatan hari kartini yang selalu dilaksanakan pada 21 April akan membawa kesan tersendiri jika disampaikan dengan bahasa daerah.

Oleh karena itu, kamu bisa mempersiapkan naskah pidato sejak dini agar ketika disampaikan konten pidato bisa diterima para pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala SMP Budi Luhur
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu SMP Budi Luhur

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP Budi Luhur

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kartini, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan ingkang sampun lumantar dhumateng panjenengan sedaya.

Sampun kita mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Jepara taun 1879.

Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Para wanita Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya.

Kita saged mirsani samenika para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarya lan saged nerusake pendidikan.

Sampun kathah wanita ingkang gadhah amanah ing jabatan penting, contonipun dados pemimpin.

Menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini.

Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Perpisahan

Penyampaian pidato perpisahan bahasa Jawa yang disampaikan dengan singkat tidak akan membuat para pendengar merasa bosan.

Jadi, kamu perlu memilih kalimat yang tidak bertele-tele namun tetap sesuai tema yang diberikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA 17 Yogyakarta
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SMA 17 Yogyakarta

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMA 17 Yogyakarta sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. 

Kula minangka, Alya,  wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak la Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan rencang-rencang, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen ngangsu kawruh wonten ing SMA 17 Yogyakarta.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Pangorbanan Bapak lan Ibu Guru ingkang mbiyantu kula lan rencang-rencang mboten saged kula wales.

Kula lan rencang-rencang naming saged ndedonga mugi Bapak Ibu Guru tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin.

Cekap semanten atur kula. Menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengapunten

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Kesehatan

Pidato tentang kesehatan dalam bahasa Jawa bisa diberikan pada peringatan suatu acara atau ketika membuka acara yang berkaitan dengan kesehatan.

Pilihlah tema yang sesuai dengan acara, misalnya ketika diadakan acara mengenai peringatan kanker, maka topik pidato yang perlu kamu sampaikan juga harus sesuai dengan kanker.

Apabila kamu tidak punya ide, kamu bisa menyampaikan tips untuk menjaga kesehatan dan sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu pengurus Puskesmas Dinirejo

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu ingkang sampun rawuh

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kesehatan, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan kagem mengeti dinten kesehatan ing papan puskesmas Dinirejo menika.

Samenika, papan lan lingkungan kita sampun kathah tercemar amargi sampah.

Menawi sampah kasebat mboten diolah kanthi bener, masyarakat ingkang wonten ing papan menika saged kena penyakit.

Mula kagem njaga resikipun papan panggonan, kerja bakti marang keluarga lan warga kampung saged diuri-uri.

Menawi lingkungan papan panggonan lan lingkungan kampung saged resik, penyakit nular mboten bakal wonten.

Mekaten pidato saking kula. Menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih panjenengan, kula nyuwun pengapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Kemerdekaan

Pidato bahasa Jawa yang bertema kemerdekaan sangat diperlukan untuk menyambut hari istimewa bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kamu bisa mencari tahu poin-poin penting yang akan kamu bahas di dalam pidato.

Misalnya saja tentang perjuangan pahlawan yang berasal dari daerahmu, tips bagi para pemuda di era kemerdekaan, maupun cara menghargai jasa para pahlawan.

Berikut adalah referensi pidato bahasa Jawa kemerdekaan Indonesia yang bisa kamu gunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala RW 70
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu Kampung Aksara

Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal wonten acara tiraatan kagem mengeti dinten kemerdekaan kanthi pinaringan karaharjan. 

Kula Trisna, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika.

Bapak Ibu sarta sedherek ingkang kula urmati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan.

Pahlawan bangsa punika gadhah cita-cita luhur kagem merdekaaken Indonesia.

Tanggal 17 Agustus, para pemimpin bangsa wusananipun kasil maosaken proklamasi kamardhikan ingkang kedah kita mangertosi.

Mugi-mugi bangsa Indonesia saklajengipun langkung sae lan saged ngisi kalihan njaga semangat nasionalisme.

Cekap semanten atur kula. Bilih wonten klenta-klentu anggenipun matur, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Budi Pekerti

Pidato dengan tema budi pekerti bisa disampaikan pada acara seremonial atau acara yang dilakukan di instansi.

Jika kamu diminta untuk menyampaikan pidato bahasa jawa tentang budi pekerti, maka kamu perlu mengetahui sasaran pendengar isi pidato yang kamu sampaikan.

Tentu pemilihan kalimat dan kosakata untuk siswa sekolah dasar akan jauh berbeda dengan kosakata untuk siswa sekolah menengah, sehingga kamu perlu menyesuaikan diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala SMP Pinawengi
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu SMP Pinawengi

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP Pinawengi

Sepisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun dhumateng Alloh SWT, saengga wonten titi wanci punika kita saget muwajahah ing papan menika tanpa alangan.

Sholawat lan salam mboten kasupen tansah kita kunjukaken dumateng nabi panutan kita nabi agung Muhammad SAW.

Bapak Ibu saha kanca-kanca ingkang kinurmatan, Keparenga kula, Amalia, ing wekdal menika ngaturaken sekedhik irah-irah babagan budi pekerti tumrap kita sedaya konjuk nguri-uri budaya jawi wiwit ngalaksanakaken unggah ungguh utawi budi pekerti kanthi sae saestu supados urip bakal ayem, tentrem, saha bagya.

Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya, unggah ungguh ing wekdal menika sejatosipun sampun mrihatinaken.

Mila, kita kedah sami-sami sinau babagan unggah ungguh tumrap tiyang sepuh, sesepuh, saha saking Bapak Ibu guru.

Cekap semanten atur saking kula. Menawi kathah kalepatan saha kekiranganipun nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pengalaman Pribadi

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, kamu tidak perlu bingung ketika diminta menyampaikan pidato bahasa Jawa dengan tema pengalaman pribadi.

Ambillah contoh pengalaman yang paling berkesan agar penyampaianmu lebih mudah diterima oleh para pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Dusun Geger
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu Dusun Geger

Ingkang kula tresnani rencang-rencang Dusun Geger

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. 

Kula badhe ngaturaken sesorah kagem  mengeti dinten dadosipun Dusun Geger.

Menawi kula taksih nom, Dusun Geger mboten kados punika. Toya lan pangan susah sanget. Para warga kados mlampah puluhan kilometer supados saged tetep urip.

Nalika Pak Geger rawuh, dusun menika kondisinipun saged luwih becik. Pak Geger nggulawenthah para warga kagem nandur pari, nggawe sumur, lan babagan tetandur.

Kula ugi diparingi ngelmu, saengga samenika saged nularaken ngelmu kaliyan para warga.

Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya, mila, kita kedah sami-sami njagi Dusun Geger supados tetep tentrem lan sejahtera.

Cekap semanten atur saking kula. Menawi kathah kalepatan saha kekiranganipun nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Ulang Tahun

Pidato bahasa Jawa bisa disampaikan pada acara ulang tahun dan biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua, misalnya saja oleh orang tua untuk menyambut ulang tahun buah hati.

Ada pula pidato bahasa Jawa yang disampaikan untuk memperingati hari ulang tahun pernikahan. Berikut ini contoh pidato bahasa Jawa tentang ulang tahun sebagai referensi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Para Tamu
Ingkang kula tresnani rencang-rencang ingkang sampung rawuh

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti dinten miyosipun Bu Eni, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan menika. Pengetan dinten miyosipun Bu Eni

Sampun kita mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Jepara taun 1879.

Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Para wanita Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya.

Kita saged mirsani samenika para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarya lan saged nerusake pendidikan.

Sampun kathah wanita ingkang gadhah amanah ing jabatan penting, contonipun dados pemimpin.

Menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini.

Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa

Siswa Sekolah Dasar biasanya diminta untuk menyampaikan pidato bahasa Jawa dalam rangka acara perpisahan.

Poin-poin yang perlu disampaikan diantaranya adalah ucapan terima kasih bagi para guru yang telah berjasa meluluskan anak didiknya.

Selain itu, kamu juga bisa menyisipkan kenangan-kenangan yang pernah dialami selama duduk di kelas 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Kemangi

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SD Kemangi

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SD Kemangi

Puji syukur katuraken in ngarsanipun Gusti Allah SWT awit ing wekdal menika kita taksih pinaringan kaharjan saengga ing wekdal menika lan ing papan SD Kemangi kita saged makempal.

Kula Amalia wakil saking kelas 6 ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula ran rencang-rencang, saengga kita saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawitan SD Kemangi.

Mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Allah SWT, saengga kita saged nggulawenthah dhateng para murid ngantos paripurna, kanthi sukses ugi kanthi biji ingkang sae. 

Kula lan rencang-renang ugi nyuwun agenging pangapunten awit asring ndamel Bapak Ibu Guru kuciwa, awit saking atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih.

Rencang-rencang sedaya, kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Aamiin..Aamiin…Aamiin.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 9

Siswa Sekolah Menengah Pertama yang diminta membuat pidato perpisahan bahasa Jawa biasanya diambil dari kelas 9.

Tidak seperti pidato bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar, konten pidato kelas 9 biasanya lebih bervariasi dengan kosakata yang lebih luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMP Kemangi
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SMP Kemangi

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP Kemangi

Puji syukur katuraken in ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Asih amargi ing wekdal menika kita taksih pinaringan kaharjan saengga saged makempal.

Kula Trisna wakil saking kelas 9 ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula ran rencang-rencang, saengga kita saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing SMP Kemangi kanthi lulus.

Kula lan rencang-rencang naming saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Allah SWT, tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan, lan karentreman, saengga kita saged nggulawenthah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi NEM ingkang sae. 

Kula lan rencang-renang ugi nyuwun agenging pangapunten awit asring ndamel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih Bapak Ibu Guru sedaya.

Mugi-mugi kita sedaya saged sukses lan mbanggakaken sekolah.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalilh, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Kebersihan Lingkungan

Sampaikanlah pidato bahasa Jawa tentang kebersihan lingkungan ketika membuka acara kerja bakti atau ketika ada acara yang bertema lingkungan.

Akan lebih baik lagi jika pendengar pidatomu adalah orang yang lebih tua karena penggunaan bahasa Jawa dianggap lebih sopan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala RW  70 Sambikerep
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu RW  70
Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem ngawiwiti kerja bakti, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya mboten kirang satunggal menapa.

Perlu kita mangerteni menawi lingkungan penting sanged kagem papan panggenan lan nggantungaken urip. Menawi lingkungan resik, masyarakatipun ugi sehat lan saged rukun.

Menawi manungsa njagi lingkungan lan manfaatke kasilipun saking bumi, urip dados luwih becik lan rukun. 

Salah sawijining cara njagi lingkungan inggih menika mboten mbucal sampah ing trotoar utawi papan kanthi salah.

Salajengipun, kita saged milah sampah ingkang taksih saged manfaat utawi sampah ingkang kudu dibucal.

Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami rawuh.

Kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Sumpah Pemuda

Hari sumpah pemuda yang selalu diperingati tanggal 28 Oktober adalah momentum yang paling tepat untuk menyulut kembali semangat para pemuda.

Pemilihan kata pada pidato sumpah pemuda berbahasa Jawa tentu perlu disesuaikan dengan usia pendengar agar lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ingkang kawulo hormati Ketua Pemuda Kampung Klayaran
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Kampung Klayaran ingkang sampun rawuh
Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, amargi ing wekdal menika kita taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda kanthi pinaringan karaharjan. 

Kula Amarila, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika.

Bapak Ibu sarta sedherek ingkang kula urmati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia nglaksanakaken Sumpah Pemuda.

Para pemuda saking kathah wilayah saking Indonesia ngaturaken sumpah kagem niteni menawi para pemuda ugi gadhah semangat kagem njagi NKRI.

Sumpah Pemuda ingkang kawujud deklarasi dados tanda menawi semangat njagi kesatuan NKRI mboten namung wonten tiyang sepuh kemawon, nanging ugi tiyang nom. Isi sumpah pemuda inggih menika:

“1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”

Mugi-mugi isi sumpah pemuda menika saged dados diamalke kagem Indonesia ingkang luwih becik. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten kalepatan, kulanyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb.

Penutup

Sekian contoh pidato bahasa Jawa yang dapat Mamikos sampaikan. Semakin lama kamu berlatih, kamu akan semakin terbiasa dan tidak merasa kikuk ketika harus menyampaikan pidato tersebut di depan umum.

Cobalah untuk meminta teman atau keluarga menilai penampilanmu sekaligus memberi masukan.

Gunakan properti dan pakaian yang sesuai agar orang-orang semakin terkesan. Selamat menyampaikan pidato bahasa Jawa!


Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta